Calendar

September 2018

sunday
monday
tuesday
wednesday
thursday
friday
saturday
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
Freshman Orientation
05
First Day of School
06
07
08
09
Erev Rosh Hashana
10
Rosh Hashana

No Sessions

11
Rosh Hashana

No Sessions

12
Tzom Gedaliah

2 P.M. Dismissal

13
14
15
16
Community Yom Iyun

9:30 AM

17
18
Erev Yom Kippur

No Sessions

19
Yom Kippur

No Sessions

20
21
22
23
Erev Sukkot
24
Sukkot

No Sessions

25
Sukkot

No sessions

26
Sukkot Chol Hamoed

No sessions

27
Sukkot Chol Hamoed

No sessions

28
Sukkot Chol Hamoed

No sessions

29
Sukkot Chol Hamoed
30
Sukkot Hoshana Raba
01
Shmini Atzeret

No sessions

02
Simchat Torah

No sessions

03
04
05
06

September 2018